Huisregels


 Privancyverkl.V2 Vastgesteld ALV 14-03-2019.pdf

 Veilig rijden in groepsverband met MC De Veldduivels.pdfHuishoudelijk Reglement van MC de Veldduivels

 

Ingangsdatum en geldigheid:                                                                                                                Dit Huishoudelijk Reglement is een aanvulling op de Statuten van MC de Veldduivels, welke zijn vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 22 februari 2013 en geldig vanaf deze datum.    Alle voorgaande reglementen komen hiermee te vervallen. 

Wijzigingen:                                                                                                                                Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur. 

Doelstelling van de club:                                                                                                                  Het bevorderen van de liefhebberij voor de motorsport in meest uitgebreide zin, het verbreden van de kennis van motoren en het verstevigen van de band tussen de leden van de club. 

Club:                                                                                                                                                  De club "MC de Veldduivels” staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 57595976. De Statuten en Huishoudelijk Reglement van MC de Veldduivels zijn verkrijgbaar via het secretariaat en op te vragen ter inzage.

Bestuur:                                                                                                                                            Het bestuur bestaat uit een dagelijks bestuur, te weten: voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 - 4 bestuursleden, bestaande uit een oneven aantal personen. Deze worden telkens voor 4 jaar gekozen. Het bestuur kan naar wens versterkt worden door verschillende commissies. In 2016 is een toercommissie opgericht.

Taken van het bestuur:                                                                                                                         • Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.                                                                                     • Draagt zorg voor de belangen van de vereniging in het algemeen.                                                       • Waakt over de handhaving der statuten en reglementen en over een geregelde gang van zaken.

Om de continuïteit van de kennis in de vereniging te handhaven is besloten dat de bestuursleden in verschillende jaren aftreden. Een aftredend bestuurslid die zich weer herkiesbaar stelt, is onmiddellijk hernoembaar. Tegen het einde van het jaar of op het ‘Slotfeest’ worden de aftredende niet herkiesbare bestuursleden bekend gemaakt. Aanmelden voor een bestuur functie kan, schriftelijk of via de elektronische weg, tot 1 dag vóór de algemene ledenvergadering bij de secretaris. In de algemene ledenvergadering van het nieuwe jaar kan het nieuwe al dan niet herkiesbare kandidaat-bestuurslid of leden worden gekozen.

KNMV lidmaatschap:                                                                                                                      Sinds 2014 zijn we als club lid van de KNMV. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn automatisch ook persoonlijk lid. Als bestuur willen we dat het gehele bestuur daar voordeel van heeft, dat de overige bestuursleden ook lid zijn van de KNMV. De kosten hiervoor, 2 x € 60,00 worden gezamenlijk betaald door het bestuur zelf.

Contributie:                                                                                                                                          • De aan een lidmaatschap verbonden contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld.                                                                                              • De contributie voor 2022 bedraagt € 30,00 voor leden.                                                                      • De penningmeester zorgt voor de inning van de jaarlijkse contributie en eventuele activiteitenbijdragen. De contributie dient betaald te worden binnen 4 weken na ontvangst van de nota. Deze wordt verstuurd via de mail. Na verstrijken van de betalingstermijn wordt een herinnering gestuurd. De contributie wordt berekend over een verenigingsjaar, lopende volgens een normaal jaar van januari t/m december.                                                                                                • Bij elke rit op de eerste zondag van de maand wordt van iedere deelnemer een bijdrage gevraagd van € 10,00. Kinderen t/m 16 jaar zijn gratis.                                                                                        • Het lidmaatschap kan schriftelijk worden beëindigd door een brief of een e-mail aan het secretariaat. Dit kan tot het einde van het jaar, mocht dit eerder gebeuren dan vindt geen restitutie van de contributie plaats.                                                                                                      • De Motorclub heeft een bankrekening. Het bestuur is rekeninghouder en de penningmeester heeft de volmacht tot een maximaal bedrag van € 500,00.                                                                              • Bij wijzigingen van het bestuur zullen indien noodzakelijk, opnieuw ten behoeve van de volmacht de handtekeningen van het dagelijkse bestuur bij de bank worden geplaatst.                                            • De kosten voor consumpties, lunches etc. tijdens motorevenementen zijn in principe voor de deelnemers zelf. Het bestuur bepaalt vooraf of bepaalde kosten uit de verenigingskas zullen worden betaald en doet hiervan vooraf mededeling in de uitnodiging voor de deelname aan het motorevenement.                                                                                                                                  • Een nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld aan de club dat jaarlijks vastgesteld wordt tijdens de algemene jaarvergadering. Het inschrijfgeld voor 2022 is vastgesteld op € 15,00.

Cadeaus e.d.:                                                                                                                                    Voor attenties geven wij als vereniging een maximaal bedrag a € 50,00 indien het bestuur hiervan op de hoogte is gesteld. Opgave: leden melden dit aan het secretariaat en het secretariaat verstuurt een mail als actie is genomen zodat alle leden op de hoogte zijn. De attenties zijn in principe alleen bedoeld voor leden. Het bestuur kan hierop uitzonderingen maken voor personen die het doel van de vereniging op één of andere manier versterken.  

Leden:                                                                                                                                                De vereniging kent maximaal 80 leden; die in het bezit zijn van het motorrijbewijs en zelf motor rijden of met regelmaat duopassagier zijn van een motorrijdend lid, of op een andere manier bijdragen aan het doel van de motorclub (minimale leeftijd 18 jaar). Betalen contributie en hebben volledige stembevoegdheid. 

Lidmaatschap woonachtig in gemeente Beuningen of Druten:                                                          Leden moeten woonachtig zijn in de gemeente Beuningen of Gemeente Druten om lid te kunnen worden van onze club. Namen van mensen buiten deze gemeenten en alle nieuwe leden worden voorgelegd tijdens de eerstvolgende algemene jaarvergadering, waar de leden beslissen of diegene wel of geen lid kan worden. 

Lidmaatschap ontzegging:                                                                                                              Leden zijn verplicht om minimaal 5 x per jaar aan een activiteit deel te nemen. Als men een jaar niets van zich laat horen, dan kan het bestuur contact zoeken met deze persoon om te vragen of er redenen voor zijn. Dan kan het bestuur aangeven, dat er mensen op de wachtlijst staan om graag lid te willen worden van onze club. Men krijgt dan nog een jaar de kans om deel te nemen aan activiteiten, doet men dit niet dan kan men het lidmaatschap ontzegd worden zodat we de mensen op de wachtlijst toch een lidmaatschap kunnen gaan geven na verloop van tijd. Men mag uiterlijk 2 jaar op de aspirant lijst staan.

Aspirant leden:                                                                                                                            Aspirant leden zijn nieuwe leden waarvan een jaar wordt aangezien van beide kanten of een definitief lidmaatschap wenselijk is. Zij zijn geen lid, maar kunnen wel deelnemen aan activiteiten van de vereniging. Aspirant leden hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vereniging dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. Zij betalen de gebruikelijke vastgestelde contributie. Een aspirant lid is verplicht het eerste jaar minimaal 5 keer actief deel te nemen aan een activiteit van de club. Wordt dit aantal niet behaald dan blijft diegene nog één jaar aspirant lid en zal niet doorgeschoven worden naar de algemene ledenlijst. Je kunt maximaal 2 jaar op de aspirantenlijst staan.

Wachtlijst:                                                                                                                                        Dit betreft personen die op de wachtlijst staan, zij betalen geen contributie, kunnen op verzoek uitgenodigd worden op de algemene ledenvergadering, maar hebben daar geen stemrecht. Zij zijn welkom op de eerste zondag van de maand ritten en betalen dan ook € 10,00.  

Donateurs:                                                                                                                                        Zij geven een vrijwillige donatie van maximaal € 100,00, dit kan financieel of door materialen beschikbaar te stellen. Zij kunnen op verzoek uitgenodigd worden op de algemene ledenvergadering. Zij hebben geen stemrecht en zijn geen lid of aspirant-lid. 

Gelegenheidsrijder:                                                                                                                            Zij rijden alleen af en toe mee tijdens de maandelijkse zondagrit. Aan hen wordt dezelfde bijdrage gevraagd als aan de leden tijdens deze zondag rit. Zij zijn geen lid of aspirant lid en worden niet uitgenodigd op een ledenvergadering. Er wordt van hen verwacht zichzelf op de hoogte te stellen van de statuten, reglementen en andere geldige bepalingen. Men kan hierop gewezen worden door het bestuur of andere aanwezige leden. Indien zij per mail op de hoogte gehouden willen worden of deel willen nemen aan club georganiseerde activiteiten, dient men lid of aspirant lid te worden van de vereniging. 

Informatie naar de leden:                                                                                                                  • Informatie aan de leden vindt plaatst via de mail, groepsapp en gedeeltelijk via onze website        www.mcdeveldduivels.nl                                                                                                                        • Leden worden aangeraden om de mail regelmatig te checken en onze website in de gaten te houden. Via de mail wordt de juiste informatie verstuurd voor een activiteit en mogelijk worden de gewenste routes meegestuurd.                                                                                                                              • Sinds de ALV op 27-03-2014 hebben we een groeps-app om elkaar snel ergens van op te hoogte te brengen.                                                                                                                                                • Het bestuur geeft duidelijk een laatste af- of aanmeldingsdatum aan voor een activiteit. Bij niet tijdig afmelden kunnen de minimaal gemaakte kosten doorbelast worden aan het desbetreffende lid.

Evenementen op de motor:                                                                                                                  • Bij elk evenement wordt verwacht dat men rijdt naar de regels van MC de Veldduivels "Veilig rijden in groepsverband met MC de Veldduivels”.                                                                                            • Elke eerste zondag van de maand vindt een toerrit plaats. 10.00u vertrekken we vanaf het ‘benkske’ aan het begin van de Begijnenstraat, Koningsstraat.                                                                              • Om het jaar een Hemelvaart-toerdag of de meerdaagse toertocht van donderdag t/m zaterdag, kosten voor eigen rekening.                                                                                                                  • T.T. Assen, kosten voor eigen rekening.                                                                                              • Niet met name genoemde evenementen die het doel van de vereniging nastreven.

Evenementen naast het motor rijden:                                                                                                • Clubgeest, gezamenlijke interesse in de motorsport, oogmerk veiligheid etc. vergroten.                    • Onder evenementen worden verstaan: Club/thema avonden, opleidingscursussen, motorbeheersing, behendigheidsproeven, slipcursussen etc.                                                                                              • In clubverband bezoeken van dealers, importeurs, beurzen etc.                                                          • Niet met name genoemde evenementen die het doel van de vereniging nastreven.  

Multimedia:                                                                                                                                        Ga met respect met elkaar om en houd elkaars privacy voor ogen. Er worden tijdens clubactiviteiten foto’s gemaakt. Als men zich aanmeldt bij de club dan geeft men aan hier geen problemen mee te hebben. Mocht er toch een foto en dergelijke zijn waar u het niet blij mee bent, laat het dan z.s.m. aan het bestuur weten. 

Aansprakelijkheid:                                                                                                                            Het bestuur noch de vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade opgelopen tijdens de deelname aan een door de vereniging georganiseerd evenement. Door toe te treden tot de club MC de Veldduivels verklaart ieder zich zonder voorbehoud te onderwerpen aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Iedereen wordt geacht de bepalingen der Statuten en het Huishoudelijk reglement te kennen en te handhaven. Iedereen dient zelf te zorgen om voldoende en conform de wet verzekerd te zijn en zich aan de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen te houden.

Slotbepalingen:                                                                                                                                    In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur, zo mogelijk worden de leden gehoord.